Skip to main content

Junfeng Wang

Wang, Junfeng

Minjiang Scholar Professor at Xiamen University in China

Department:

Dr. Junfeng Wang was a CIERA Postdoc 2012 – 2013.

He moved to the role of Minjiang Scholar Professor at Xiamen University in China following his fellowship.